What is REACH?

REACH is de nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) voor de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Het is in werking getreden op 1 juni 2007 met als doel het stroomlijnen en verbeteren van de bestaande wettelijke kaders met betrekking tot chemische stoffen van de Europese Unie. REACH legt een grotere verantwoordelijkheid bij de industrie om informatie te beheren ten aanzien van de ontwikkeling en de risico’s die chemische stoffen kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beheren.

Belangrijkste componenten
REACH heeft vijf hoofdcomponenten: Pre-registratie, Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie.

pipe line conection in oil refinery

 

Pre-registratie
Fabrikanten en importeurs moeten alle tussen 01 juni 2008 en 01 december 2008 op de markt zijnde stoffen pre-registreren om deze te mogen blijven produceren of te importeren na 01 december 2008. Pre-registratie wordt ook gebruikt door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om registratie door bedrijven van dezelfde (of soortgelijke toxicologisch) stoffen in contact met elkaar te brengen en om de uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Bedrijven die dezelfde stoffen registreren zullen worden gedwongen om Substance Information Exchange Forum (SIEF’s) te vormen, waar ze de gegevens zullen delen (dit delen is verplicht voor dierproeven) en samen te werken om de gevaren en risico’s van een stof vast te stellen.

Registratie
REACH verplicht fabrikanten en importeurs van chemische stoffen (≥ 1 ton / jaar) om informatie over de fysisch-chemische, toxicologische en milieu-toxicologie van hun stoffen te verkrijgen, en het gebruiken om te bepalen hoe deze stoffen veilig kunnen worden toegepast. Alle fabrikanten en importeurs moeten een registratiedossier indienen met deze informatie en het verstrekken van richtlijnen voor een veilig gebruik van de stof in elk van zijn beoogde toepassing.

Evaluatie
Het ECHA zal zowel evaluaties uitvoeren om te controleren of de registratie van de ingediende dossiers door de industrie volledig zijn en om aanwijzingen te geven welke verdere tests moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er een robuuste data set beschikbaar is voor de stof in kwestie. Een van de doelstellingen van REACH is het verminderen van het aantal verrichte dierproeven, en de ECHA en de industrie zullen gezamelijk verantwoordelijk zijn voor het minimaliseren van dergelijke testpraktijken.

Authorisatie
Vergunning is vereist voor stoffen van zeer ernstige zorg (SVHC) voor de menselijke gezondheid en het milieu, zoals kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stoffen, en persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen. Aanvragers die toestemming willen krijgen zullen moeten aantonen dat risico’s verbonden aan het gebruik van deze stoffen afdoende beheerst zijn, of dat de sociaal-economische voordelen uit het gebruik ervan opwegen tegen de risico’s. Aanvragers zullen ook de mogelijkheid krijgen van vervanging van deze stoffen door veiligere alternatieven of technologieën te onderzoeken en voor te bereiden van vervanging in te plannen, indien van toepassing. REACH beoogt geleidelijke deze stoffen van zeer ernstige zorg geleidelijk te vervangen door stoffen die minder risicovol zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu zijn.

Male hand hold yellow liquid in test tube. Conveyor line production household cleaning products detergents help cleaning destruction stains pests urine poison antidote vaccine concept.

Restriction
The EU can impose restrictions and prohibit or set conditions for the manufacture, placing on the market, or use of certain dangerous substances or group of substances when unacceptable risks to humans or the environment have been identified.

Rodanco complies with the REACH chemical risk regulations set by the EU in 2007 and is ISO 9001 certified.

If you have more questions related to this subject, please contact us via reach@rodanco.nl